Genomförande av Seveso III-direktivet : betänkande från Seveso III-direktivet. SOU 2014:17 (Heftet)

Serie: Statens offentliga utredningar 2014 17

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 131
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie: Statens offentliga utredningar 2014
Serienummer: 17
ISBN/EAN: 9789138240878
Kategori: Naturvitenskap
Omtale Genomförande av Seveso III-direktivet : betänkande från Seveso III-direktivet. SOU 2014:17
Lämnar förslag till hur svensk rätt ska genomföra bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG. Direktivet kallas för Seveso III direktivet, då dess föregångare från år 1996 benämns för Seveso II direktivet.

De huvudsakliga förändringarna i Seveso III-direktivet gentemot det tidigare direktivet är dels dess anpassning till den nya EU- förordningen nr 1272/2008 om klassificering och förpackning av ämnen och blandningar, den s.k. CLP-förordningen, dels de ändringar som gjorts för att uppfylla kraven i Århuskonventionen och den EU-lagstiftning som följd på direktivet om allmänhetens rätt att göra sin stämma hörd.

Kraven på information till allmänheten har skärpts och samråd med allmänheten är ett genomgående krav när markanvändningen förändras på ett sådant sätt att risken för allvarliga kemikalieolyckor avsevärt har ökat. Allmänheten ska också ha tillgång till rättslig prövning.

Til toppen

Bøker i serien