Förvaltningsprocessrättens grunder (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 241
Forlag: Jure Förlag
ISBN/EAN: 9789172232822
Omtale Förvaltningsprocessrättens grunder
Förvaltningsprocessrätten är den del av juridiken som behandlar handläggningen av ärenden hos offentliga förvaltningsorgan. Man kan också säga, att termen förvaltningsprocessrätt sammanfattar det komplex av formföreskrifter och allmänna principer som är knutet till det administrativa beslutsfattandet.

Förvaltningsprocessrättens grunder vänder sig till studerande på universitetsnivå liksom till handläggare inom den offentliga förvaltningen, domare, advokater och andra som har behov av en orientering om det administrativa förfarandet. I bokens inledning presenteras ämnesområdet och särskilt de båda centrala begreppen ärende och beslut. Efter en genomgång av förvaltningsprocessrättens källor – där de allmänna förfarandelagarna, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, tilldrar sig särskilt intresse – följer framställningen gången av ett ärendes handläggning. Först behandlas förvaltningsförfarandets olika stadier, från ärendets anhängiggörande över beredningen fram till dess avgörande och beslutets verkställande, och därefter den process som uppkommer, om beslut överklagas. Avslutningsvis berörs de nya reglerna om rättsprövning av regeringsbeslut och de s.k. extraordinära rättsmedlen. Framställningen illustreras med främst rättsfall från Regeringsrätten och JO-beslut. – Den nya 8:e upplagan har genomgått väsentliga omarbetningar och kompletteringar, särskilt med hänsyn till de i princip heltäckande möjligheter till domstolskontroll som införts efter inkorporeringen av Europakonventionen och Sveriges anslutning till EU. En mängd andra lagändringar och nytillkommen praxis har också beaktats.

Hans Ragnemalm var vid sin pensionering regeringsråd och Regeringsrättens ordförande. Tidigare har han varit professor i offentlig rätt, justitieombudsman (JO), regeringsråd och domare i EG-domstolen. Han har även bl.a. utgivit Förvaltningsbesluts överklagbarhet (1970), Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen (1973), Offentligrättsliga studier (1977), Allmän plats (1978), Sveriges grundlagar (tills. m. Gustaf Petrén, 1980), RF 10:5 (SOU 1984:14), Finna rätt (tills. m. andra, 1-3 u. 1985-91), Den enskilde och det allmänna (1987), Administrative Law – The Probleme of Justice (tills. m. William Wade o. Peter L. Strauss, 1991), Administrative Justice in Sweden (1991), JO om offentlighetsprincipen (1992), JO om utbildningsväsendet (1993), JO om miljö- och hälsoskydd (1993), JO om plan- och byggnadsväsendet (1993) samt EG-domstolen inifrån (tills. m. Mats Melin, 2006).

Til toppen