Gïeline åahpenidh 5 (Heftet)

lohkehtæjjan bïhkedimmie

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 108
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256018727
Omtale Gïeline åahpenidh 5
Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 5 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmien golme boelhkh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mubpie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissie-paehperh gusnie vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemahh guktie learohki barkoem vuarjasjidh.

Til toppen

Flere bøker av Liv Karin Joma, Åse Klemensson og Anita Dunfjeld Aagård: