Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 2 nivå grön (Innbundet)

Serie: Livet i Bokstavslandet 

Forfatter:

, , , , og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 112
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789147119875
Omtale Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 2 nivå grön
Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3. I läseböckerna har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s teveprogram. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande.
Till varje läsebok finns en lärarhandledning, ett digitalt introduktionsmaterial och en arbetsbok som tränar eleverna i bokstavskännedom, ordkunskap, läsförståelse, återberättande, språkets struktur, skrivande och mycket mer.
Livet i Bokstavslandet är utprovat i klass, testat av lärargrupper och granskat av läsforskare. Precis som teveserien tar läromedlet fasta på modern läs- och skrivforskning, och utgår såklart från Lgr11!

Läs mer
PEDAGOGISKA TANKAR OCH UPPLÄGG
Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F-3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar och ett digitalt material för interaktiva skrivtavlor och projektorer. Livet i Bokstavslandet tar fasta på modern läs- och skrivforskning och utgår från Lgr11.
Förskoleklass Materialet för förskoleklass bygger på Bornholmsmodellen med uppgifter och tips på språkövningar och lekar där barnen tränar och stimulerar sin språkliga medvetenhet inför läsinlärningen.
Årskurs 1 I åk 1 jobbar man med en kombinerad metod för läsinlärning, men med betoning på ljudmetoden. Eftersom eleverna kommer till åk 1 med stor spridning när det gäller läskunnighet, så finns Livet i Bokstavslandets läsebok på två nivåer. På så sätt får alla elever en gemensam läsupplevelse, då de läser samma berättelse, men det ger också läraren möjlighet att individualisera läsundervisningen.
Läseboken innehåller också sju faktatexter som knyter an till teveprogrammens och böckernas teman. Tanken med dessa är att eleverna redan från start ska få träna sig i att läsa olika typer av texter. Detta följs upp i åk 2 och åk 3. Eftersom faktatexterna är lite svårare än läslärans texter, får även elever som läser med visst flyt en utmaning. Faktatexterna passar också att läsas högt för de elever som ännu inte nått så långt i sin läsutveckling.
Årskurs 2 I åk 2 är upplägget detsamma som i åk 1 med en läsebok på två nivåer. Förutom den spännande berättelsen av Ulf Stark, finns olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande.
Årskurs 3 I åk 3 finns också en läsebok på två nivåer: röd och grön. Berättelsen av Ulf Stark om Ami, Bruno, Coco och Dani fortsätter, men kan också läsas helt fristående. Även här finns olika typer av texter utifrån Lgr 11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och även argumenterande.
KOMPONENTER OCH ARBETSGÅNG
FÖRSKOLEKLASS
1 - Teveprogram
För förskoleklass startar äventyret i Bokstavslandet med att eleverna tittar på ett teveavsnitt.
2 - Digital intro
Därefter har pedagogen genomgång med hela gruppen med hjälp av Digital intro. Vid den interaktiva skrivtavlan/projektorn tränar eleverna under lärarens ledning på bl.a. ljudanalys, ljudsegmentering och rim och förbereder på så sätt för uppgifterna i Arbetsboken.
Digital intro innehåller laborationer med språkets byggstenar, både för F-klass och åk 1, vilket gör det möjligt att anpassa undervisningen efter barnens nivå.
3 - Arbetsbok
Nästa moment är arbetsboken, som bygger på Bornholmsmodellen. Tyngdpunkten ligger på övningar som stimulerar barnens språkliga medvetenhet inför läsinlärningen.
4 - Lärarhandledning
I lärarhandledningen får du tips på språkövningar och språklekar samt många fina kopieringsunderlag i färg.
ÅRSKURS 1
1 - Teveprogram
Även Livet i Bokstavslandet för åk 1 har sin utgångspunkt i teveprogrammen.
2 - Digital intro
Läraren samlar klassen för genomgång vid den interaktiva skrivtavlan/projektorn med Digital intro. Här förbereds eleverna för den egna läsningen och uppgifterna i arbetsboken.
Digital intro innehåller laborationer med språkets byggstenar, både för F-klass och åk 1, vilket gör det möjligt att anpassa undervisningen efter barnens nivå.
3 - Läsebok
Efter det gemensamma arbetet läser eleverna i sina läseböcker på två nivåer.
- Nivå grön är för de barn som är på väg att knäcka läskoden.
- Nivå röd har mer text och är för de elever som har knäckt läskoden och läser ljudstridig stavning.
Böckerna består av 16 kapitel och följer samma teman och bokstavsgång som de 16 teveprogrammen.
De sista kapitlen består av faktatexter som knyter an till bokens teman. De här texterna är tänkta för elever som läser med visst flyt, men kan också läsas gemensamt och/eller högt för att eleverna redan från start ska få möta olika typer av texter.
4 - Arbetsbok
Eleverna jobbar i arbetsboken.
Till varje avsnitt/kapitel finns övningar som tränar de aktuella bokstäverna och bokstavsljuden, grammatik/språk- och ordkunskap, samt läförståelseuppgifter med inferensfrågor.
5 - Lärarhandledning
Lärarhandledningen för åk 1 innehåller tips för arbetet med den interaktiva skrivtavlan, läseböckerna och arbetsboken. Här finns också diagnoser, underlag för textsamtal och kopieringsunderlag.
ÅRSKURS 2
1 - Teveprogram
Årskurs 2 har också sin utgångspunkt i teveprogrammen.
2 - Digital intro
Läraren samlar klassen för genomgång vid den interaktiva skrivtavlan/projektorn med Digital intro. Här förbereds eleverna för den egna läsningen och uppgifterna i arbetsboken.
3 - Läsebok
Eleverna läser i sina läseböcker på två nivåer. Böckerna har samma innehåll och samma bilder, men nivå grön har inte lika mycket text som nivå röd.
Böckerna består av åtta kapitel som är indelade i A-kapitel och B-kapitel. I A-kapitlen läser eleverna berättelsen om Ami, Bruno, Coco och Dani och deras kompisar. B-kapitlen består av olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande. Varje B-text knyter an till kapitlets A-text.
4 - Arbetsbok
Eleverna jobbar i arbetsboken som innehåller samma språkmoment som teveavsnitten: ljudstridig stavning, dubbla konsonanter, vokaler och konsonanter m.fl. Här finns också uppgifter där eleverna får träna på att känna igen och själva skriva de olika texttyperna som de läst i läseboken, samt övningar som tränar läsförståelsestrategier.
5 - Lärarhandledning
Handledning till de språkliga momenten i arbetsboken, konkreta tips och modellektioner till arbetet med läsförståelse, läs- och skrivstrategier med utgångspunkt i läsebokens texter. Lärarhandledningen innehåller också kopieringsunderlag till kartläggningar.
ÅRSKURS 3
Här "knyter vi ihop säcken" och ger eleverna förutsättningar att utveckla förmågor och kunskaper i ämnet svenska motsvarande kunskapskraven för åk 3 i Lgr11.
1-TV
Årskurs 3 har utgångspunkt i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet Säsong 3 avsnitt 1-8 (urskola.se).
2 - Digital intro
Digital intro är tänkt som ett stöd och verktyg för dig som lärare när du ska introducera arbetet med läsebok och arbetsbok, men kan också användas för att tillsammans med eleverna följa upp och arbeta vidare med olika moment. I de gemensamma laborationerna utnyttjar du flerstämmigheten som finns i elevgruppen.
3 - Läsebok
Eleverna läser i läseböckerna som finns på två nivåer: röd och grön. Böckerna har samma innehåll och samma bilder, men nivå grön har inte lika mycket text som nivå röd.
Böckerna består av åtta kapitel som är indelade i A-kapitel och B-kapitel. I A-kapitlen läser eleverna vidare om Ami, Bruno, Coco och Dani och deras kompisar: en fin berättelse av Ulf Stark som kan läsas helt fristående från åk 1 och 2. B-kapitlen består av olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och även argumenterande. B-texterna knyter an till kapitlens A-texter på ett naturligt sätt. Varje kapitel kan man arbeta med under fyra veckor: två veckor med A-kapitel och två veckor med B-kapitel.
4 - Arbetsbok
Arbetsboken innehåller samma språkmoment som tv-avsnitten: ljudstridig stavning (lj, nk, dj, hj, stj, sch, ch och k) men även flera andra grammatiska moment utifrån Lgr 11. Här finns också uppgifter där eleverna får träna läsförståelsestrategier samt att lära mer om och skriva alla de olika texttyper som de läst i läseboken.
5 - Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller metodisk och strukturerad vägledning för en framgångsrik läs- och skrivundervisning. Här finns språk- och temaaktiviteter utifrån samma teman som i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet. Du får tips på hur du kan arbeta med läsebok, arbetsbok och digital intro. Det finns även kopieringsunderlag med flera texttyper, kartläggningar, terminsplaneringar m.m.

Om författarna
ULF STARK har skrivit läseböckerna - härliga och humoristiska berättelser om figurerna från tv-programmen. Han är en av Sveriges främsta barnboksförfattare med en lång produktion bakom sig; Klassikern Vi läser och barnböcker som Kan du vissla Johanna? och Min vän Percy, Buffalo Bill och jag.
TARJA ALATALO är pedagogisk granskare för Livet i Bokstavslandet och har även skrivit lärarhandledningen till åk 1. Tarja forskar inom området läs- och skrivundervisning i grundskolans tidigare årskurser. Hennes doktorsavhandling heter Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1- 3: om lärares möjligheter och hinder.
LENA PALOVAARA är författare till lärarhandledningen för förskoleklass. Lena är utbildad lärare för de lägre åren och arbetar i förskoleklass.
MARIE TRAPP har skrivit arbetsbok och lärarhandledning för åk 2 tillsammans med Marika Nylund Ek, samt verkat som pedagogisk rådgivare för arbetsbok och lärarhandledning för åk 3. Marie är speciallärare i Släbro skola i Nyköping och välkänd för de flesta genom att hon skrivit studiehandledningen till En läsande klass. 2013 fick hon Svenska Akademiens svensklärarpris. Marie bloggar om bl.a. specialundervisning och hur alla elever kan lyckas med hjälp av bra stödstrukturer: marietrapp.blogspot.nl
MARIKA NYLUND EK har skrivit arbetsbok och lärarhandling för både åk 2 och 3. Hon arbetar som förstelärare i Bryngelstorpskolan i Nyköping och har fått chansen att fördjupa sig i det som står hennes hjärta närmast: svenska, läsförståelse, språkutvecklande undervisning och IKT. Hon har bedrivit studiecirklar kring böckerna Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund och Stärk språket stärk lärandet av Pauline Gibbons. Hon fick också i ett inledningsskede prova ut materialet En läsande klass. Marika bloggar om en balanserad läs- och skrivundervisning och arbetet med Livet i Bokstavslandet i sin egen klass: lasoskrivundervisning.blogspot.nl
MALIN WEDSBERG är författare till delar av genretexterna i läseböckerna åk 2 och 3 samt grammatikmomenten i arbetsboken åk 3. Hon har många års erfarenhet av läromedel, redaktionellt arbete och författande. Malin har tidigare varit med om att ta fram klassikern Barnens första bok, det riksomfattande läsprojektet En läsande klass och skrivit flera texter i Libers Stjärnsvenska.

Til toppen

Flere bøker av Ulf Stark, Marika Nylund Ek, Marie Trapp, Lena Palovaara, Tarja Alatalo og Malin Wedsberg:

Bøker i serien