Lov og rett for næringslivet (Innbundet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Focus forlag
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245034684
Kategori: Jus
Omtale Lov og rett for næringslivet
Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av lærebok og lovsamling. Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære. Forfatterne gir en bred oversikt over rettslige rammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne og offentligrettslige forhold.
Læreboken omfatter 17 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål av betydning for den daglige driften av en næringsvirksomhet. Årets utgave av læreboken er oppdatert med lovendringer sanksjonert inntil 1. juli 2020.
Lovsamlingen utgis i et eget bind. Den er oppdatert per 1. juli 2020 og inneholder 134 lover og forskrifter av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken. Lover av året er ny arvelov, ny forbrukerklagelov og ny medieansvarslov, som erstatter tidligere lover på samme felt, og dessuten ny kredittopplysningslov, forretningshemmelighetslov og handelsskikklov. Samtidig er det vedtatt et stort antall lover og forskrifter som følge av covid-19-pandemien. De fleste av disse har begrenset varighet og er derfor ikke inntatt i samlingen. Den nye midlertidige rekonstruksjonsloven er likevel inntatt, fordi den er sentral for behandling av konkurstruede virksomheter.
Til dels store endringer er dessuten innarbeidet i de øvrige lovene, i alt over 400 endringer i 49 lover siden 2019-utgaven. Særlig panteloven, ekteskapsloven, folketrygdloven, aksjelovene, markedsføringsloven og verdipapirhandelloven er endret i betydelig omfang. En detaljert oversikt over alle endringene er inntatt foran i lovsamlingen.
For oppdateringer etter utgivelsen frem til neste års utgave vises til Focus Forlags hjemmeside: www.focusforlag.no.

Sverre F. Langfeldt er tidligere studierektor i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, avdelingssjef ved EU-domstolen i Luxembourg, direktør for EFTA-domstolen i Genève og rådgiver ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Tromsø.
Monica Viken er førsteamanuensis i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI.
Stine Winger Minde er høyskolelektor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI.

Til toppen

Flere bøker av Sverre Faafeng Langfeldt, Tore Bråthen, Monica Viken og Stine Winger Minde: