Omtale Omvårdnadshandledning : ur etisk och tvärdisciplinärt perspektiv
Denna bok har sin utgångspunkt i en nordisk konferens om omvårdnadshandledning som hölls vid Högskolan Väst i Trollhättan våren år 2007. Konferensens rubrik var Etisk reflektion i omvårdnadshandledning - nödvändig i sjuksköterskans vardag. Forskning visar hur viktigt det är att sjuksköterskor får tillfälle till handledning och utrymme för att etiskt reflektera över den vård man ger och vill ge, därför var syftet med konferensen att sprida kunskap till yrkesverksamma i vården. Flera framstående nordiska forskare inom ämnesområdet etik och omvårdnadshandledning deltog som föreläsare i konferensen men för att ge ytterligare bredd och djup till boken har ytterligare två bidrag tillkommit. Det ena har andliga behov och det andra maktbegreppet i fokus.

Syftet med denna bok är att sprida kunskap om den betydelse omvårdnadshandledning har när det gäller den etiska dimensionen i vårdandet. Boken kan bidra med kunskap till omvårdnadshandledare men även till olika kategorier av hälso- och sjukvårdspersonal som sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, kuratorer, sjukhuspräster och personal vid t.ex. ungdomsmottagningar. Den bör också vara av intresse för dem som ger ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att bedriva omvårdnadshandledning.

Bokens förord är skrivet av Katie Eriksson, känd professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Finland. Hon menar att boken kan läsas av alla som i sitt dagliga arbete kommer i beröring med handledning inom olika professioner eller av dem som har ett rent vetenskapligt intresse att studera handledning.

Til toppen