Ready Steady Go! 3 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt (Spiral)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 248
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144111735
Omtale Ready Steady Go! 3 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt

Lärarpaketet till Ready Steady Go! 3 består av en tryckt lärarhandledning och digitala resurser. De digitala resurserna får man tillgång till via en kod på insidan av lärarhandledningens pärm.

I lärarhandledningen till Ready Steady Go! 3, finns en noggrann genomgång av bokens upplägg och de teorier och tankar som ligger bakom materialet. Detta kombineras med en genomgång av varje kapitel som inleds med en översikt av innehållet, de digitala övningarna och det extra material som läraren har tillgång till.  
Bland de digitala resurserna finns den digitala elevboken samt alla övningar i elevens digitala läromedel, de förberedda genomgångarna kring grammatik samt kapiteltest och andra kopieringsunderlag för utskrift.

Mer om lärarhandledningen

Lärarhandledningen inleds med beskrivningar av både elevpaketets och lärarpaketets innehåll och upplägg. Ett särskilt avsnitt finns om grammatiken i Ready Steady Go! 3.

I delen om teori och metod kan man bland annat läsa om Genrer och texttyper, Storyline, Blackout poetry och Digital kompetens och hur olika pedagogiska tankar har påverkat läromedlets innehåll. För lärarens kompetensutveckling ingår ett utdrag ur boken Storyline – developing communicative competence in English i lärarpaketet.

I kapitelgenomgången ingår mer information om de olika texterna och övningarna i elevpaketet och hur lärarens resurser, t.ex. kopieringsunderlag, kan komplettera dem. Läraren får förslag på hur arbetet kan läggas upp och tips på hur man kan arbeta mer med kapitlets tema.

Här finns också hjälp till bedömning och manus till elevbokens hörövningar.

Kopieringsunderlag

Som kopieringsunderlag längst bak i lärarhandledningen finns:

Facit till elevboken Advanced reading kapitel 1-8, kapitlets tredje text (Advanced reading) med tillhörande läsförståelseuppgifter (Reading comprehension) Talk some more kapitel 1-8, konversationskort likt de som används I NP Language work kapitel 1-8, kompletterande grammatikövningar på tre nivåer Write a text yourself kapitel 1-8, skrivuppdrag inriktade på genreskrivande Storylines - uppgifter till de Storyline-delar som tillhör kapitel 1, 3, 5 och 7 Video clips - uppgifter till de Video clips som tillhör kapitel Ready to go!, 2, 4, 6 och 8

Samtliga kopieringsunderlag finns också för utskrift eller visning i klassrummet bland lärarpaketets digitala resurser.

MER OM DE DIGITALA RESURSERNA

I lärarpaketets digitala del, som du når via koderna på omslagets insida, kan du ta del av förberedda lektionsgenomgångar för projektor och tavla utifrån varje kapitel, t.ex. när det gäller förförståelse (Pre-reading activities). De kan användas för att samtala kring kapitlets innehåll, tema, genre och grundläggande ord, som presenteras med text, bild och ljud. Det finns även förberedda lektionsgenomgångar för grammatiska moment och språkliga strukturer.

Här finns också extra material för nedladdning som består av:

My words en tom ordtabell (t.ex. för elevernas egna ordlistor) ordtabeller för Basic words med svensk översättning ordtabeller för Bonus words med och utan svensk översättning samtliga kopieringsunderlag som finns i den tryckta lärarhandledningen samt facit till dessa Test kapitel 1-8, ett test till varje kapitel som övar läsning och läsförståelse, Basic och Bonus words, grammatik, skrivande samt hörförståelse


Läraren har även tillgång till elevens digitala läromedel med den digitala elevboken och tillhörande digitala övningar samt Video clips i denna del av lärarpaketet. Detta är en stor fördel när man ska gå igenom saker tillsammans med eleverna och kan visa sidor på tavlan och även när man ska planera undervisningen.

I lärarens version av den digitala elevboken finns dessutom länkar till alla lärarens resurser i form av tips, förberedda genomgångar och kopieringsunderlag. Att kunna se och få tillgång till dessa i samma vy som elevboken gör det betydligt lättare att få en överblick över vilka resurser som finns och i vilket sammanhang de ska användas. 

Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid.

Kom igång

Under rubriken Kom igång, på startsidan för de digitala resurserna, finns instruktionsfilmer till elever och lärare som visar de olika digitala resurserna till elevpaketet och lärarpaketet och ger tips om hur de kan användas. Mer information om hur man kan starta arbetet med Ready Steady Go! 3 finns i dokumenten där och i inledningen av lärarhandledningen.


Kapiteltester

Ready Steady Go! 3 förbereder eleverna för det nationella provet och är inriktad på att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. Till varje kapitel i Ready Steady Go! 3 finns ett test som testar förmågorna - läsa, skriva och lyssna – samt ger tips på olika strategier man kan använda sig av i provsituationer. Testerna finns för utskrift och visning bland lärarpaketets digitala resurser. Där finns även facit till testerna samt ljudfilerna till hörförståelsedelen i testerna.

Testerna börjar alltid med ett strategitips och består sedan av fem delar - A Reading, B Words, C Grammar, D Writing och E Listening. Strategitipset ger, som namnet avslöjar, eleven tips om hur man kan göra eller tänka vid en provsituation.

Läsförståelsedelen (A Reading) består av en text, som bygger på samma tema och genre som kapitlet eleven just arbetat med, följd av ett antal frågor på olika nivåer. Vissa kräver ren sökläsning, andra att man kan läsa mellan raderna eller tänker till själv. Orddelen (B Words) bygger på kapitlets glosor och finns i två delar – Basic words och Bonus words – utifrån vilken nivå på glosor eleven arbetat med. Det handlar om att hitta rätt ord till rätt förklaring samt att kunna sätta in rätt ord i rätt mening. Grammatikdelen (C Grammar) tar upp samma grammatikmoment som tagits upp i kapitlets grammatikavsnitt (Language work). Uppgifterna kan se lite olika ut beroende på vad som behandlas, men följer samma mönster. Skrivdelen (D Writing) är en fri uppgift, som grundar sig på samma tema och genre eleven arbetat med i kapitlet. Med visst stöd ska eleven, utifrån tydliga instruktioner, skriva ett antal meningar på egen hand. Hörförståelsen (E Listening) består av tre olika uppgifter (och nivåer). Eleven ska a) skriva det ord hen hör b) skriva den mening hen hör samt c) lyssna på en dialog och svara på ett antal frågor.

Testerna är lätträttade. Eleverna kan själva, eller tillsammans med en kompis, enkelt rätta stora delar av sina egna prov med hjälp av facit. I slutat av varje test finns en del som kallas TEST RESULT– correct, comment and check yourself. Här finns plats för poängsammanställning, kommentarer och utvärdering.

Til toppen