Jonathan W. Stokes
© Photo © Miles Crawford 2016

Jonathan W. Stokes