Trygve Kvithyld
© Foto: Espen Storhaug.

Trygve Kvithyld